معرفی

1397/5/15 0:0

اداره کل مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت SDH) (

پزشکان و متخصصان امر سلامت و بهداشت از سال ها قبل از این مساله آگاه بودند که سلامت افراد به عواملی دیگری به جز دارو و درمان و تجویزهای پزشکی بستگی دارد. به طور مشخص نشان داده شد که سطح سلامت جوامع با افزایش سطح توسعه در آن جوامع رابطه مستقیم و بهبود وضعیت راه ها، آب آشامیدنی و از همه مهم تر درآمد سرانه با بهبود وضعیت سلامت ارتباط دارد و اگر درصدد بهبود شاخص های سلامت هستیم باید با همکاری سایر بخش ها و تاثیرگذاری بر سایر مولفه ها مانند مسکن، کشاورزی، آب و فاضلاب، رفاه و...، به اهداف خود دست یابیم. اما آنچه سبب شکل گیری رویکرد مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت شد توجه به نابرابری در سلامت بود. این که چرا در بین کشورها و حتی در داخل یک کشور و حتی در داخل یک شهر تفاوت های آشکار و قابل اجتنابی در زمینه دستیابی به سلامت مطلوب وجود دارد. چرا میزان مرگ و میر مادران در یک کشور  در یک سال زیر 10 نفر در صدهزار تولد زنده بوده اما در کشور دیگری بالای 100 مورد در صدهزار تولد زنده است؟ آنچه سبب شکل گیری رویکرد مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت بود توجه به علت ریشه ای این نابرابری ها بین کشورها و همچنین در داخل هر کشور بود که توزیع نابرابر قدرت، ثروت و اختیار است و با تاثیر بر سایر تعیین کننده های سلامت، منجر به نابرابری در سلامت می شود. به عبارتی در رویکرد مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت، منشا نابرابری های مشاهده شده و بی عدالتی در سلامت ناشی از شرایطی است که افراد در اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، محیط زیست و...، که به اختصار مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت نامیده می شوند.


تاریخ بروز رسانی:   17 امرداد 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >