مقالات و کتب
1 2
ضرورت سمن کودکان در استانبررسی آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنایع گاز و پتروشیمی و اثرات آن بر سلامت ساکنین منطقه عسلویه، پایتخت انرژی ایرانتاریخچهشاخص توسعه انسانیسلامت و عوامل اجتماعي تعيين كننده آنمجموعه فر مها، دستورالعمل ها و فرايندهاي جمع آوري داده ها و شاخص هاي سنجش عدالت در سلامت، بر اساس نظامهاي ثبتيشاخص های عدالت در سلامتشاخص های سلامت اجتماعیسیاست سلامت در چارچوب رفاه اجتماعیسلامت اجتماعیسلامت اجتماعی ایران:از تعریف اجماع مدار تا شاخص شواهد مداربررسی رابطه ی بین سلامت اجتماعی و شاخص های آن برمیزان کیفیت زندگیرابطه سرمايه اجتماعي با سلامت اجتماعي در ايرانHealth inequalities and the social determinants of healthتعیین کننده های اجتماعی ایدز / HIVEarly Child Development : A Powerful EqualizerEmployment Conditions and Health InequalitiesConstructing the evidence base on the social determinants of health: A guideUnequal, Unfair, Ineffective and Inefficient Gender Inequity in Health: Why it exists and how we can change itTowards a Conceptual Framework for Analysis and Action on the Social Determinants of Health1 2
< >